Opfordring sendt til Danske Skoleelever og Skole og Forældre

Da ovenstående organisationer arbejder for at fremme forholdene for de danske skoleelever og disses forældre har jeg sendt denne opfordring til begge organisationer:

 

Kære Skole og Forældre

I varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen.

Mit spørgsmål til jer er derfor, hvad har I gjort, og hvad har I tænkt jer at gøre for at fremme trivslen blandt de blufærdige elever i folkeskolen?

I dag kan den enkelte skole vælge at tvinge alle i bad efter idræt.

Denne tvang er helt lovligt, selv om skolerne ikke kan tilbyde separate omklædnings- og baderum.

Skolerne behøver ikke en gang at tilbyde kønsopdelte omklædnings- og baderum i indskolingen.

Undersøgelser har vist, at mange af de danske skoleelever har problemer med dette bad, men hvor kan de klage?

Hvor kan forældrene klage?

Til orientering er der ingen steder, man kan klage i det danske skolesystem, hverken som forældre eller elev, da skoleledelsen har den totalitære magt til at udstikke retningslinjerne for, hvordan og hvornår der skal bades på skolen.

Vi kan alle have en holdning til, at et bad kan være dejligt og noget helt naturligt efter fysisk anstrengelse, men både det dejlige og behagelige forsvinder, når der bliver tale om tvang.

Fordi det tvungne bad nu har været en realitet siden 60`erne/70`erne, hvor pornoen blev givet fri og rødstrømperne smed bh`en, er det så ensbetydende med, at badet fortsat skal være tvunget i en moderne demokratisk skole, hvor alt andet bortset fra tvangen omkring badet har ændret sig?

Har en demokratisk og rummelig skole ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til de blufærdige?

Der findes blufærdige børn i alle samfundsgrupper, og blufærdigheden findes både blandt danske og udenlandske børn og unge.

I en folkeskole hvor man taler om elevernes medbestemmelse og indflydelse, er denne tvang totalt malplaceret. 

Håber I er enige og vil arbejde for, at dette bad bliver gjort frivilligt?

Hvis skolerne via lovgivningen ikke længere kunne tvinge eleverne i bad, havde de måske pludselig en interesse i at kunne tilbyde eleverne både fælles og separate omklædnings- og baderum, evt. afskærmede kabiner, hvor eleverne kunne nøjes med en gang etagevask, hvis der var behov for det.

Ifølge den nye skolereform skal de ældre elever nu til at have karakterer i Idræt.

Denne karakter vil så blive afhængig af, hvorvidt de blufærdige børn og unge vil vise deres bare kroppe eller ej.

Finder I det rimeligt, at en elevs karaktergennemsnit kan blive afhængigt af, hvor blufærdig eleven er?

Mon dette krav vil fremme elevernes trivsel?

Jeg mener nej og håber, I kan se problematikken, og vil støtte op omkring et ”Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Glæder mig til at høre jeres holdning og mening omkring problematikken, for problemet kan IKKE løses decentralt på de enkelte skoler.

Det er meget forskelligt og basert på personlige holdninger, hvorledes skolelederne og de enkelte skolebestyrelser løser problemet omkring badet.

Derfor bør den nuværende lov ændres nu, så badet bliver gjort frivilligt.

Ja Tak til menneskerettigheder- Nej Tak til tvunget bad

Måske glædeligt nyt til landets folkeskoleelever og deres forældre.

Undervisningsministeriet har anmodet Institut for Menneskerettigheder om eventuelle bemærkninger til ændring af lov om folkeskolen.

Mon det betyder, at vores børn fremover vil få rettigheder i folkeskolen?

Mon folkeskolen tør undervise eleverne i de rettigheder, som børn burde have ifølge Børnekonventionen?

En ting er helt sikkert, det vil på flere måder være en øjenåbner for mange skoleledere og deres personale at skulle læse Børnekonventionen.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler bl.a., at en bestemt kommentar fra FN´s Børnekomitè  bliver taget alvorligt i den nye folkeskolelov.

I kommentaren fremhæves, at barnets rettigheder i forbindelse med uddannelse ikke kun er et spørgsmål om adgang til uddannelse men også om indhold, de værdier, der er indlejret i uddannelsesprocesserne, de pædagogiske metoder og det samlede undervisningsmiljø.

Hvis denne kommentar og de øvrige bemærkninger fra Institut for Menneskerettigheder bliver en del af den nye folkeskolelov kan vi håbe på, at det i fremtiden vil være udelukket at sende 10-årige børn på stroppetur i skolegården.

Samtidigt kan vi håbe på, at blufærdige børn ikke længere skal udsættes for psykiske overgreb blot fordi, de siger “Nej Tak” til badet efter faget idræt.

Lad os håbe, at vores politikere vil gøre FN`s Børnekonvention til en vigtig del af den nye folkeskole.

En så vigtigt del, at der oprettes klagenævn, hvor elever og deres forældre kan klage, hvis børnenes rettigheder bliver krænket.

Lige nu er der desværre ingen steder, hvor man som forældre kan klage over den behandling ens barn får i folkeskolen. En skoleleder kan udstikke de retningslinjer, som det passer ham. Han behøver blot at sige, at retningslinjerne udstikkes ud fra et pædagogisk hensyn.

Elever og forældre kan ikke stille krav om at få en uddybning af hvilke pædagogiske principper, der retfærdiggør hans retningslinjer.

Mon Undervisningsministeriet tør gøre børns rettigheder synlige i den nye folkeskole?

Underskriftsindsamling “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Skriv under på “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen” på linket:

http://www.skrivunder.net/

Den nuværende lov er ikke vort samfund værdigt.

Hvordan kan man i et demokratisk og frisindet samfund rent lovmæssigt beslutte, at der ikke skal tages hensyn til de blufærdige børn?

Hvorfor skal de blufærdige børn være den eneste minoritet, der ikke skal tages hensyn til i vort samfund?

 

 

 

 

 

 

Dansk lovgivning opildner til psykisk vold i folkeskolen

Kære folketingsmedlem

Dansk lovgivning opildner til psykisk vold i folkeskolen.

Vil du være med til at hindre det?

Hvis ja, så stem for en lovændring, så børn ikke længere kan tvinges i bad efter idræt.

Tvangen omkring badet efter idræt legaliserer, at skoleledere, lærere og pædagoger håner og mobber de børn og unge, der værger sig for at skulle deltage i et fællesbad.

Denne personalegruppe inden for den offentlige administration har via dansk lovgivning fået fuldmagt til at glemme alle hensyn til det enkelte barn, og har fået ret til at overfuse børnene verbalt, hvis de forsøger at takke nej til fællesbadet.

Denne gruppe af voksne mennesker forsvarer deres overgreb med, at det ikke er krænkende, at bede børn tage et bad. Måske ikke. Men det bliver krænkende, når den voksne ikke vil acceptere, at barnet siger nej.

Det pædagogiske personale må ikke bruge fysisk vold til at få børnene i bad, men skal det fortsat have mulighed for at bruge psykisk vold i Danmark?

Danmark har underskrevet FN`s børnekonvention, som sidestiller fysisk og psykisk vold, så derfor bør denne tvang stoppes nu.

Nogle af jer mener måske, at der er tale om overdrivelse at kalde tvangen omkring badet for psykisk vold, men definitionen på psykisk vold er:

” Psykisk vold er alle måder at skade, skræmme eller krænke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måder at styre eller dominere andre på ved hjælp af bagvedliggende trusler.”

Vores børn og unge bliver truet med:

”at komme op til inspektøren”

(Hvordan mon et stille og genert barn har det efter denne trussel?)

”de andre børn vil ikke sidde ved siden af dig, når du ikke tager bad, for så kommer du til at lugte”

(Mon ikke alle vores børn i dag har mulighed for at tage bad derhjemme? Men helt urimeligt, at de blufærdige børn på denne måde skal gøres til mobbeofre)

”du kan ikke være med i fællesskabet, hvis du ikke deltager i badet”

(Man må da håbe, at fællesskabet i vores folkeskole består af mere end af et bad)

”du skal tage bad, for det står i loven”

(I folkeskolen lærer børnene ellers at stille spørgsmål til det bestående og til, at de har medbestemmelse og indflydelse. Hvorfor skal de ikke have medbestemmelse, når det gælder noget så privat som deres nøgenhed?)

”du skal ikke tro, du er noget særligt og kan slippe”

(Børnene bliver nedgjort og tvunget til bad og omklædning under forhold, som voksne ikke ville finde sig i.

Ja, man tror, det er løgn, at sådan noget kan foregå i dagens Danmark.

Hvad med børns medbestemmelse og rettigheder?

Skal børn og unges fundamentale rettigheder negligeres af hensyn til noget, der bliver forsvaret med ”at være gammel dansk tradition?” Hvor stammer denne tradition fra? Mine forældre havde ikke mulighed for at tage bad, da de gik i skole.

Vil du acceptere, at børn og unge fortsat skal krænkes af hensyn til ”dansk tradition”?

Jeg ved, at personalet i undervisningsministeriet får mange henvendelser fra desperate forældre, som ikke kan forsvare og skåne deres børn, når disse udsættes for tvang og ydmygelser omkring badet.

Ret evt. henvendelse til X fra Undervisningsministeriet. Han vil være i stand til at bidrage med yderligere oplysninger omkring denne problematik.

Se desuden disse link som belyser problemet:

http://sfsmith.dk/blufaerdige-born-lider-i-skolens-hverdag/

http://folkeskolen.dk/518053/flere-elever-frygter-faellesbadet

http://teakl.wordpress.com/2009/10/28/bluf%c3%a6rdighedskr%c3%a6nkelse/

Håber du vil være med til en hurtig lovændring, der gør badet efter idræt frivilligt?

Med venlig hilsen

Nej tak til det tvungne bad efter idræt i folkeskolen

Se indlægget “Dansk lovgivning opildner til psykisk vold i folkeskolen”

Opfordringen til at gøre badet efter idræt frivilligt blev sendt til samtlige folketingsmedlemmer 2. marts 2014.
Indtil videre er der kun en enkelt af vores travle politikere, som har svaret med en positiv tilkendegivelse.

For mig meget underligt i disse tider, hvor der er så megen fokus på børns trivsel i folkeskolen.

Undersøgelser har vist, at ca. 30 % af vores børn og unge har problemer med dette tvungne bad. Ikke desto mindre kan den enkelte skoleleder samt skolebestyrelse med loven i hånden tvinge tøjet af de blufærdige børn.

Hvordan mon det fremmer trivslen blandt vores blufærdige og generte børn?

Er det særligt frisindet ved lov beslutte, at børn skal tvinges til at smide tøjet under forhold, som mange voksne ville takke nej til?