Antorini – gør badet frivilligt nu!

Kære Antorini!

Hvorfor vil du ikke ændre den nuværende lovgivning, der opildner til psykisk vold i folkeskolen?

Hverken du eller det øvrige folketing har reageret på en opfordring til at ændre folkeskoleloven, så badet efter idræt bliver et tilbud til vores børn og ikke et lovkrav.

Lovkravet om det tvungne bad giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af de blufærdige børn i folkeskolen.

Hvorfor vil du ikke anerkende, at det er et problem?

Folkeskolelovens §45, stk. 1 har gjort skolelederne på de enkelte skoler til enevældige konger.

En skoleleder er ikke forpligtiget til at finde individuelle løsninger, som tager hensyn til de blufærdige børn. Med folkeskoleloven i hånden kan han/hun helt lovligt tvinge tøjet af vores børn og unge i den danske folkeskole.

Børnene kan ingen steder klage over behandlingen. Uanset hvor diskriminerende og nedværdigende en behandling en skoleleder udsætter børnene for retfærdiggøres disse handlinger af folkeskolelovens § 45, stk. 1.
Denne lovparagraf ophøjer helt automatisk en skoleleders handlinger til at være pædagogiske og “foretaget ud fra en pædagogisk vurdering”. Derfor har hverken forældre eller elever mulighed for at stille spørgsmålstegn til eller klage over hans beslutning eller handlemåde.

(Dette jf. Undervisningsministeriet d. 9. april 2014)

Skolelederen kan oven i købet fravige undervisningsministeriets vejledende retningslinjer om, at skolerne bør sikre sig forældrenes samtykke, inden piger og drenge blive tvunget til at klæde om og bade sammen.

Med den nye skolereform har du prioriteret faget Idræt, så eleverne nu dagligt skal have idræt.

En god og fornuftig beslutning hvis du samtidig lovgiver om, at badet skal være frivilligt.

I modsat fald vil der være omkring 30 % af vores børn og unge, der dagligt vil føle sig nedværdiget og krænket? Ikke ligefrem fremmende for elevernes trivsel.

Hvor er elevernes medbestemmelse og indflydelse? Hvor er forældrenes?

Forældrene har et medansvar for, at den nye skolereform bliver en succes.
Ja, men mener du, at forældre skal tvinge deres børn til at tage det daglige bad på skolen?
Et bad som alle forældre i dag kan tilbyde deres børn i hjemmet.

Hvor mange rettigheder har forældre i folkeskolen, når de ikke en gang har mulighed for at fritage deres barn for noget så ligegyldigt som et bad?

Et bad der oftest foregår uden sæbe og under overvågning af en lærer af modsatte køn.

Det er ikke ualmindeligt, at 11-årige børn har idrætslærere af modsatte køn. Lærere der er sat til at overvåge, at børnene deltager i badet.

På SSP Næstveds hjemmeside kan man se, at det faktisk kan være et seksuelt overgreb, hvis forældre bliver ved med at opfordre sit barn til at gå i bad med ham eller hende, selvom barnet for længst har markeret, at nu har det altså brug for at have sin krop for sig selv og ønsker at bade alene.

Hvordan mon det så påvirker et blufærdigt barn at blive tvunget til at bade sammen med og foran fremmede på skolen?

Du bør ændre loven nu, så badet bliver gjort frivilligt.

Stop den institutionerede blufærdighedskrænkelse på landets folkeskoler.

Du bør stille spørgsmålet:

“Hvis folkeskolen ikke magter at inkludere de blufærdige børn, hvordan kan man så for alvor tro, at den samlede inklusionen kan lykkedes?”

Håber du denne gang vil reagere på henvendelsen om “Nej Tak til tvunget bad i folkeskolen” så badet bliver gjort frivilligt.

 

Hvad har Skole og Forældre svaret på henvendelsen af 31. marts 2014?

Skole og Forældre ønsker ikke at tage problematikken op omring det tvungne bad efter idræt. I stedet har de givet en opfordring til at deltage i deres landsmøde og rejse diskussionen der.

Skole og Forældre har i deres svar på første henvendelse opfordret til, at problematikken skal tages op i de enkelte skolebestyrelser rundt om i landet. I svaret antydes, at det er et fåtal af vores børn og unge, der har problemer med dette bad og, at der derfor bør findes individuelle løsninger på skolerne.

“Løsninger der involverer mindst mulig tvang og i størst muligt omfang finder en balance mellem hensynet til den enkelte og fællesskabet.”

Mange elever og forældre har desværre oplevet, at det ikke er muligt at opnå individuelle løsninger på grund af folkeskolelovens §45, stk 1,  som giver den enkelte skoleleder fuldmagt til egenrådigt at bestemme, hvordan og hvornår børnene skal bade på skolen.

Han kan med henvisning til loven tvinge alle i bad og afvige fra at finde individuelle løsninger.

(Dette jf. et svar fra Undervisningsministeriet den 9. april 2014)

Det tvungne bad er et symbol på, at børns rettigheder ikke tages alvorligt i det danske skolesystem.

Tvunget-bad.dk mener, at Skole og forældre bør stille spørgsmålet:

“Hvordan kan politikere, forældre og andre have tiltro til, at folkeskolernes inklusion kan blive en succes, når folkeskoleloven ikke formår at inkludere de blufærdige børn?”

 

 

 

Bøn om hjælp – Fornyet henvendelse til Danske Skoleelever

Danske Skoleelever har endnu ikke haft tid til at svare på min første henvendelse omkring det tvungne bad. Da der netop har været formandsskifte har jeg sendt en henvendelse stilet til den nye formand.

Kære Miranda

Du/DSE har som version at arbejde for, at skoleelevernes interesser bliver varetaget optimalt.

Mit spørgsmål til dig er derfor, hvad har DSE gjort, og hvad har I tænkt jer at gøre for at fremme trivslen blandt de blufærdige elever i folkeskolen?

I dag kan den enkelte skoleleder vælge at tvinge alle i bad efter idræt.

Denne tvang er helt lovligt, selv om skolerne ikke kan tilbyde separate omklædnings-/baderum. Yderligere er der heller ikke krav om, at skolerne skal kunne tilbyde kønsopdelte omklædnings-/ baderum. Der er heller ikke krav om, at fx drenge skal have en mandlig idrætslærer og modsat for pigernes vedkommende.

Undersøgelser har vist, at mange af de danske skoleelever har problemer med dette bad, men hvor kan de klage?

Hvor kan forældrene klage?

Til orientering er der ingen steder, man kan klage i det danske skolesystem, hverken som forældre eller elev, da skolelederen har den totalitære magt til at udstikke retningslinjerne for, hvordan og hvornår der skal bades på skolen.

Så det er bare ærgerligt, hvis man som elev eller forældre ikke har samme holdning til nødvendigheden af badet som skolelederen.

(Dette er netop blevet bekræftet af Undervisningsministeriet d. 9. april 2014. Undervisningsministeriet henviser til folkeskolelovens § 45, stk. 1.)

Vi kan alle have en holdning til, at et bad kan være dejligt og noget helt naturligt efter fysisk anstrengelse, men både det dejlige og behagelige forsvinder, når der bliver tale om tvang.

Fordi det tvungne bad nu har været en realitet siden 60`erne/70`erne, hvor pornoen blev givet fri og rødstrømperne smed bh`en, er det så ensbetydende med, at badet fortsat skal være tvunget i en moderne demokratisk skole, hvor alt andet bortset fra tvangen omkring badet har ændret sig?

Har en demokratisk og rummelig skole ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til de blufærdige?

Hvad er det, der er så vigtigt ved et bad, at skoleledere, lærere og pædagoger skal negligere børns medbestemmelse og selvforståelse for at overholde loven? I forbindelse med det tvungne bad bliver Børns rettigheder i høj grad krænket.

Rettigheder Danmark har verificeret ved at underskrive FN´s Børnekonvention.

Folkeskoleloven burde i sin ordlyd også give plads til, at de blufærdige børn kan og skal inkluderes. Dette kan kun gøres ved, at den nuværende lov ændres og badet efter idræt bliver gjort frivilligt.

I en folkeskole hvor man taler om elevernes medbestemmelse og indflydelse, er denne tvang totalt malplaceret.

Håber du og DSE er enige og vil arbejde for, at dette bad bliver gjort frivilligt?

Hvis skolerne via lovgivningen ikke længere kunne tvinge eleverne i bad, havde de måske pludselig en interesse i at kunne tilbyde eleverne både fælles og separate omklædnings- /baderum, evt. afskærmede kabiner, hvor eleverne kunne nøjes med en gang etagevask, hvis der var behov for det. (En nem måde hvorpå skolerne kunne undgå evt. lugtgener)

Ifølge den nye skolereform skal de ældre elever nu til at have karakterer i Idræt.

Denne karakter vil så blive afhængig af, hvorvidt de blufærdige børn og unge vil vise deres bare kroppe eller ej.

Finder du det rimeligt, at en elevs karaktergennemsnit kan blive afhængigt af, hvor blufærdig eleven er?

I værste fald kan badet blive afgørende for om eleven kan få en videregående uddannelse.

Kravet om deltagelse i badet efter idræt er ikke med til at fremme elevernes trivsel i folkeskolen.

Derfor håber jeg, at du og DSE kan  se problematikken, og vil støtte op omkring et ”Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”?

Den nuværende lov bør ændres nu.

Du/DSE er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget i ovenstående, der skal uddybes.

Jeg har før sendt mails til DSE omkring dette emne, men har desværre endnu ikke modtaget noget svar fra jer, derfor glæder jeg mig til at modtage dit/DSE`s svar på denne mail.

Med venlig hilsen

www.tvunget-bad.dk