FRISIND = FORDOMSFRI, TOLERANT INDSTILLING OG TANKEGANG

Iflg. Den Danske Ordbog betyder FRISIND :

FORDOMSFRI, TOLERANT INDSTILLLING OG TANKEGANG

Noget vi efterhånden har glemt i det danske samfund. For os danskere betyder “frisind” viljen og lysten til at fremvise vores nøgne kroppe.

Det, at omkring 30 % af eleverne i Folkeskolen har problemer med fællesbadet ses af mange, som en trussel mod det danske frisind.

Derfor tør ingen instanser arbejde for, at badet i folkeskolen bliver frivilligt.

Jeg mener, at tvang og krænkelse mod vores blufærdige børn og unge i forbindelse med det tvungne bad efter idræt, i virkeligheden er den allerstørste trussel mod vores FRISIND.

Hvad mener du?

Er man fordomsfri og tolerant i sin indstilling, når man mener, at børn og unge er nogle uhygiejniske svin, bare fordi de nægter, at fremvise deres bare kroppe i forbindelse med badet efter idræt?

Er man fordomsfri og tolerant i sin indstilling, når man negligerer og forklejner børn og unges blufærdighed?

Er man fordomsfri og tolerant i sin indstilling, når man mener, at børn skal nægtes medbestemmelse og indflydelse, når det gælder deres egen krop?

En ting er sikkert – det danske frisind er på vej væk.

Kære underskrivere – Tak for jeres støtte til “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Det er stærke kræfter, vores blufærdige børn er oppe i mod, når de forsøger at værge sig fra at skulle deltage i badet efter idræt. Et opgør med gamle traditioner er aldrig let. Det var i sin tid også svært af få afskaffet lærernes ret til at afstraffe eleverne korporligt.

I Danmark har vi accepteret, at det ikke er i orden at bruge fysisk vold i opdragelsen af vores børn og unge. Desværre forekommer der stadig psykisk mishandling af vores børn og unge både i de private hjem men sandelig også i offentlige institutioner. I folkeskolen er det helt legalt, at idrætslæreren rakker, de børn ned, der ikke ønsker at deltage i fællesbadet. Det er også helt legalt, at barnets blufærdighed bliver forklejnet og latterligt gjort.

Christine Antorini har oplyst, “at der fra undervisningsministeriets side ikke er fastsat regler om badning i forbindelse med idrætsundervisningen. Dermed er det den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen.”

De enkelte skoler kan altså med fuld lovhjemmel gøre badet frivilligt for eleverne.

Desværre oplyser Christine Antorini også, at undervisningsvejledningen for faget idræt foreskriver, at idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad, da dette er en integreret del af dansk idrætstradition. Vores undervisningsminister indrømmer altså, at det er på grund af opretholdelsen af en gammel tradition, der gør det acceptabelt, at vores børn og unge nægtes medbestemmelse og indflydelse på noget så basalt, som retten til at bestemme over egen krop.

Det er denne vejledning, som skoleledere henviser til, når de skal retfærdiggøre, at det pædagogiske personale på deres skoler tvinger blufærdige børn til nøgenhed.

På tide, at vores politikere stiller spørgsmålstegn ved om fastholdelse af denne tradition stadig har sin berigtigelse i et moderne demokratisk samfund, hvor børn på alle andre områder lovmæssigt er sikret retten til medbestemmelse og indflydelse.

Der er allerede en del folkeskoler, der vælger at tage hensyn til de blufærdige børn. Men så vidt jeg ved, er der her i landet kun en enkelt folkeskole, der har gjort badet frivilligt.

Det, at badet ikke er frivilligt på skolerne gør, at hvert enkelt blufærdigt barn selv skal gå tiggergang og forsøge at argumentere for at slippe for badet. Er det rimeligt?

Nej, børnene burde selv afgøre, hvornår de har lyst og behov for et bad. Det er fuldstændigt urimeligt, at en skoleleder enevældigt kan afgøre, om der kan gives fritagelse for deltagelse i badet.

Hvorfor skal der gøres en stor sag ud af, hvorvidt eleverne ønsker at bade på skolen eller ej?

Mange skoleledere, lærere og forældre bruger hygiejnen som argument for, at badet skal gennemtvinges.

Men til orientering er hygiejnen ikke længere årsagen til, at børnene tvinges i bad.

På de fleste skoler må børnene slet ikke bruge sæbe, og en skoleleder på en fynsk skole, har udtalt, at badet ikke skal være en afvaskning kun en af skylning af sveden.

Denne skoleleder mente desuden, at 8-årige børn sveder så kraftigt, at der nødvendigvis måtte ske en “afskylning” af hele kroppen efter hver idrætstime. Børnene blev belært om, at det var loven, der krævede, at de skulle bade efter idræt.

Et blufærdigt barn skulle ikke tro, “at det var noget specielt og når noget var kutyme på skolen gjaldt det alle. Der havde altid været børn, der havde været utrygge ved badet“.

Således skrev den pågældende skoleleder til en forælder, der havde bedt sit blufærdige barn fritaget for badet, indtil skolen fra 3. klasse kunne tilbyde kønsopdelte bade- og omklædningsrum.

Denne skoleleder ville desværre ikke følge de vejledende retningslinjer fra undervisningsministeriet, som foreskriver, at en skoleleder bør sikre sig accept fra forældre, hvis skolen ikke kan tilbyde kønsopdelte bade- og omklædningsfaciliteter.

Da retningslinjerne kun er vejledende og skolelederen iflg. Folkeskolelovens § 45, stk. 1 har enevældig magt til at træffe de beslutninger, der vedrører skolens elever, kan forældre ikke protestere og bede deres barn fritaget for badet, når en skoleleder mener, det er pædagogisk korrekt at tvinge barnet til at smide tøjet og deltage i badet.

Der findes masser af lignende eksempler på, hvorledes skoleledere rundt om i landet nægter at tage hensyn til de blufærdige børn. Problematikken har flere gange været omtalt i pressen og diverse undersøgelser har vist, at mellem 20 og 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, mange pjækker endda fra idræt af skræk for at skulle deltage i fællesbadet.

Derfor bør loven ændres, så badet bliver frivilligt. En skoleleder bør ikke kunne gennemtvinge badet med henvisning til § 45, stk. 1.

Undervisningsministeren, samtlige partier i folketinget, foreningen Skole og Forældre, samt interesseorganisationen for skoleelever i Danmark, DSE har indtil videre afslået at arbejde for, at badet bliver gjort frivilligt.

I stedet mener de alle, at der decentralt på skolerne bør laves aftaler og løsninger, der tager hensyn til de blufærdige børn. Men hvorfor er det en kamp, hvert enkelt blufærdigt barn selv skal tage? En kamp som barnet ikke har nogen garanti eller chance for at vinde, hvis skolelederen er en konservativ og ortodoks tilhænger af den sorte skole, hvor kæft, trit og retning var den fremherskende pædagogik. I forhold til badet har skolelederen stadig mulighed for at benytte denne form for pædagogik.

Mange voksne herunder også mange forældre ser ikke noget galt i, at børn bliver tvunget i bad.

“Det blev vi også, og det tog, vi ikke skade af” er holdningen hos mange. Et synspunkt, jeg mener, kan diskuteres.

Men, lad det være op til det enkelte barn og barnets forældre, om barnet skal deltage i badet efter idræt.

Gang på gang har jeg hørt disse ord: “Det er synd for den lærer, der skal have eleverne efter idrætstimerne, hvis eleverne ikke har været i bad” “stanken bliver ikke til at udholde”

Sikke noget vås – eventuelle lugtgener kan undgås på andre, mere effektive og humane metoder end ved en tvungen afskylning af kroppen.

Jeg mener derimod, at det er synd for de lærere, der bliver presset til at tvinge eleverne i bad. Denne tvang og negligering af elevernes holdning og synspunkter er ikke noget lærerne er blevet undervist i på lærerseminariet.

Jeg kan kun opfordre til, at badet bliver frivilligt hurtigst muligt.

Politikere, Skole og Forældre, DSE, forældre og samtlige elever på landets skoler bør kæmpe for at badet bliver frivilligt.

Grotesk, at fx ældre mennesker, der er afhængige af hjælp fra det offentlige skal kæmpe for retten til et ugentligt bad, når de i deres barndom og ungdom ofte har været tvunget til at tage bad flere gange om dagen.

Jeg beder om hjælp til at skabe opmærksomhed på problemet og om, at I decentralt på skolerne lægger pres på de forskellige skolebestyrelser og elevråd. Skolebestyrelser og elevråd bør kræve, at deres respektive støtteorganisationer henholdsvis “Skole og Forældre “ samt “Danske Skoleelever, DSE” ændrer holdning.  Disse organisationer skal opfordres til at lægge pres på politikerne, så loven kan blive ændret.

Fortæl gerne om, hvordan I selv, eller andre I har kendskab til, har været udsat for tvang i forbindelse med badet. De mennesker, der ikke selv er blufærdige, kender måske ikke til problemet. Men derfor kan vi jo alligevel håbe på, at de heller ikke finder, at det er acceptabelt, at lærere og pædagoger benytter tvang til noget så ligegyldigt som en afskylning af kroppen.

Alle bør tage afstand fra det tvungne bad også, selv om man ikke har problemer med badet. Alle forældre bør være bekymret ved tanken om, at en skoleleder med hjemmel i § 45, stk. 1, enevældigt har lov til at bestemme, hvilken pædagogik han/hun vil benytte sig af i forhold til den enkelte elev.

Den nuværende lov skal ændres, i et moderne frisindet samfund bør det ikke være en gammel tradition, der bestemmer, hvornår og hvordan børn og unge skal tvinges til nøgenhed.

Lad folkeskolen være tvunget til også at inkludere de blufærdige børn.

På forhånd tak for hjælpen og god sommer til jer alle.