Hvad siger loven om bad efter idræt?

Der er flere, der har undret sig over, at bad skulle være  tvunget i folkeskolen.  Jeg indrømmer også, at det er svært at tro.

Desværre har skolerne  fuld lovhjemmel til at gennemtvinge badet og negligere eleverne ønske om at blive fritaget for badet.

I undervisningsvejledningen til faget idræt fremgår det, at bad er en naturlig del af skolens idrætsundervisning, samt at deltagelse i idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Denne undervisningsvejledning henviser skolerne til, når de tvinger eller forsøger at tvinge de blufærdige børn i bad.
Undervisningsministeriet har oplyst, at det er den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen. Undervisningsministerens holdning er, at der bør tages hensyn til de blufærdige børn på skolerne. Hun har desværre tillid til, at de enkelte skoleledere altid vælger at tage hensyn til de blufærdige.
Dette er desværre ikke tilfældet. En skoleleder kan beslutte, at eleverne skal tvinges i bad, og har lovhjemmel til at fastholde dette, uanset hvilke badeforhold skolen i øvrigt tilbyder eleverne. 

Skolelederen kan fx vælge at se bort fra den del af den vejledende undervisningsplan, som foreskriver, at skolerne bør sikre sig forældrene accept, hvis børnene ikke tilbydes kønsopdelt omklædning og bad.
Forvaltningslovens regler om god forvaltningsskik herunder reglen om, at midlet skal stå i forhold til målet, behøver en skoleleder desværre ikke at følge. I min verden er det fuldstændigt uforståeligt, at skolerne kan fravælge at tage hensyn til de blufærdige børn og unge. Jeg har endda set eksempel på, at en skole ekstraordinært ansatte en såkaldt undervisningsassistent, som fik til opgave at sikre, at samtlige elever kom under bruseren efter idræt. 

Skolen havde nok fået mere for pengene, hvis undervisningsassistenten i stedet havde fået til opgave at udbrede budskabet om gevinsten ved en god håndhygiejne. Selvfølgelig var der på den pågældende skole forældre, der valgte at flytte deres barn til en friskole, hvor det heldigvis var tilladt at være blufærdig.

Men hvorfor skal folkeskolen ikke inkludere de blufærdige børn?

 Endnu er der ingen offentlig myndighed, der har haft mod til at udtale, at den pågældende skole gik over stregen.

 Alle henviser de blot til Folkeskolelovens paragraf 45, stk. 1, som giver skoleledere enevældig magt til at træffe alle afgørelser vedr. eleverne. En skoleleder skulle efter sigende have en særlig pædagogisk faglig kompetence, der giver ham ret til at nægte eleverne medbestemmelse og indflydelse på, hvornår og hvor de vil fremvise deres bare kroppe. 

 Mange skoleledere benytter sig af denne paragraf 45, når de vil gennemtvinge badet. 

 Dem, der mener, at problemet med det tvungne bad er overdrevet, bør spørge sig selv eller deres børn om, hvordan deres lokale skole håndterer badet efter idræt. Må eleverne bruge sæbe? Ellers kan det da ikke være af hygiejniske grunde, at eleverne skal tvinges i bad? Er der mulighed for at bade alene? Bliver det accepteret, hvis eleverne ønsker at springe badet over?

Jeg har kun kendskab til en enkelt skole, der har meldt ud, at badet efter idræt er frivilligt. 

 Undersøgelser har vist, at omkring 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, og at omkring 10-15 % af de store elever i folkeskolen pjækker for at undgå at deltage i fællesbadet. Disse tal er tydelig bevis på, at mange skoler nægter at tage hensyn til de blufærdige elever, når det gælder fællesbadet. 

 Derfor bør den nuværende lov ændres, så det tydeligt fremgår, at badet skal være frivilligt. På samme måde, som det var nødvendigt at lovgive om, at lærerne ikke må bruge korporlig afstraffelse overfor eleverne, er det nødvendigt at lovgive om, at eleverne selvfølgelig heller ikke må udsættes for psykisk vold og verbale overgreb af lærerne i forbindelse med badet.

 Jeg håber stadig på, at denne underskriftsindsamling kan skabe opmærksomhed på, at blufærdige børn mistrives i folkeskolen på grund af det tvungne bad. Badet skal ikke afskaffes, men gøres frivilligt for eleverne. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en hurtig gang etagevask.

 De ansvarlige politikere og myndigheder bør reflektere over, hvorfor er det egentligt, at eleverne skal tvinges i bad? I dag har alle mulighed for bad derhjemme.  

Det er desuden tankevækkende, så mange kommentarer  underskriftsindsamlingen “Nej Tak til tvunget-bad i folkeskolen” har fået fra folk, der er tilhængere af badet og brugen af tvang overfor børn.

Desværre viser disse kommentarer med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige børn dagligt må kæmpe imod.   

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

 

Mon de blufærdige børn kan få hjælp af oppositionen?

Regeringen ønsker ikke at beskytte de blufærdige børn.

Mon oppositionen gør?

Neden stående mail er sendt til de ordførere fra oppositionen, som varetager børn og unges interesser på forskellige områder. Mon de blufærdige børn kan få hjælp fra disse personer?

 

Mailen afs. 7. august 2014

Kære alle.

Vil I være med til en lovændring, der gør badet efter idræt frivilligt?

Dansk lovgivning opildner ligefrem til tvang og krænkelse af vores blufærdige børn.
Børnenes menneskerettigheder bliver krænket – Danmark har da underskrevet FN`s Børnekonvention?

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

Desværre mener regeringen fortsat at, “det skal være op til den enkelte skole at afgøre om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen”.

Er det rimeligt, at en skoleleder kan tvinge tøjet af blufærdige børn?

Psykologer og andre fagfolk gør opmærksom på, at forældre skal respektere børns blufærdighed og deres ret til egen krop.
Hvorfor skal fremmede mennesker på landets folkeskoler, så ikke udvise samme respekt for børns ret til medbestemmelse over egen krop?

Grotesk, at den nuværende lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger lovhjemmel til at krænke de danske skoleelever. En tredjedel af vores børn og unge har problemer med dette bad.

Lovmæssigt er skolerne ikke forpligtiget til at tage hensyn til blufærdige børn.

Desværre er der mange skoler, der heller ikke mener, at de af moralske og etiske årsager bør tage hensyn til disse børn. Derfor tvinger de med folkeskoleloven i hånden de blufærdige børn i bad.

De større børn vælger i stort omfang at pjække fra undervisningen, men det er vel heller ikke løsningen på problemet?

Tving folkeskolen til også at inkludere de blufærdige børn.

Lad børnene tage badet derhjemme – børnenes hygiejne bør være forældrenes ansvar.

Håber I vil arbejde for, at den nuværende lov ændres, så badet fremover bliver frivilligt?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Helle Rasmussen
www.tvunget-bad.dk

Mailen er bl.a. sendt til nedenstående personer:

Thyra Frank (LA) (Børne- og familieordfører, Psykiatriordfører og Socialordfører)

Simon Emil Ammitzbøll (LA) (Menneskerettighedsordfører)

Merete Riisager (LA) (Undervisningsordfører)

Leif Mikkelsen (LA) (Idrætsordfører)

Tom Behnke (KF) (Menneskerettighedsordfører)

Mai Mercado (KF) ( Børne- og familieordfører samt  Psykiatriordfører)

Brian Mikkelsen (KF) ( Idrætsordfører)

Karen Ellemann (V) (Folkeskoleordfører og
Ungdomsuddannelsesordfører)

Anni Matthiesen (V) (Friskole- og efterskoleordfører
Idrætsordfører)

Peter Juel Jensen (V) (Undervisningsordfører)

Louise Schack Elholm (V) (Børne- og familieordfører)
Karin Nødgaard (DF) ( Børne- og familieordfører
Idrætsordfører)
Alex Ahrendtsen (DF) (Undervisningsordfører)
MON DER ER HJÆLP AT HENTE?????

 

Regeringen ønsker ikke at gøre badet frivilligt – se svar fra undervisningsministeriet

Kære Helle Rasmussen

Undervisningsministeriet har modtaget dine to e-mails fra hhv. den 15. maj 2014 og 30. juni 2014 om fællesbadning. Undervisningsministeren og justitsministeren har bedt os om at besvare dine henvendelser.

Regeringen har ingen planer om at ændre på den nuværende lovgivning, og det er fortsat op til den enkelte skole at afgøre om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisning. Vi må i denne sammenhæng henvise til ministerens svar fra den 9. maj 2014.

Med venlig hilsen

Kontor for Folkeskolepolitik og –lovgivning

Undervisningsministeriet