Bøn om hjælp – Fornyet henvendelse til Danske Skoleelever

Danske Skoleelever har endnu ikke haft tid til at svare på min første henvendelse omkring det tvungne bad. Da der netop har været formandsskifte har jeg sendt en henvendelse stilet til den nye formand.

Kære Miranda

Du/DSE har som version at arbejde for, at skoleelevernes interesser bliver varetaget optimalt.

Mit spørgsmål til dig er derfor, hvad har DSE gjort, og hvad har I tænkt jer at gøre for at fremme trivslen blandt de blufærdige elever i folkeskolen?

I dag kan den enkelte skoleleder vælge at tvinge alle i bad efter idræt.

Denne tvang er helt lovligt, selv om skolerne ikke kan tilbyde separate omklædnings-/baderum. Yderligere er der heller ikke krav om, at skolerne skal kunne tilbyde kønsopdelte omklædnings-/ baderum. Der er heller ikke krav om, at fx drenge skal have en mandlig idrætslærer og modsat for pigernes vedkommende.

Undersøgelser har vist, at mange af de danske skoleelever har problemer med dette bad, men hvor kan de klage?

Hvor kan forældrene klage?

Til orientering er der ingen steder, man kan klage i det danske skolesystem, hverken som forældre eller elev, da skolelederen har den totalitære magt til at udstikke retningslinjerne for, hvordan og hvornår der skal bades på skolen.

Så det er bare ærgerligt, hvis man som elev eller forældre ikke har samme holdning til nødvendigheden af badet som skolelederen.

(Dette er netop blevet bekræftet af Undervisningsministeriet d. 9. april 2014. Undervisningsministeriet henviser til folkeskolelovens § 45, stk. 1.)

Vi kan alle have en holdning til, at et bad kan være dejligt og noget helt naturligt efter fysisk anstrengelse, men både det dejlige og behagelige forsvinder, når der bliver tale om tvang.

Fordi det tvungne bad nu har været en realitet siden 60`erne/70`erne, hvor pornoen blev givet fri og rødstrømperne smed bh`en, er det så ensbetydende med, at badet fortsat skal være tvunget i en moderne demokratisk skole, hvor alt andet bortset fra tvangen omkring badet har ændret sig?

Har en demokratisk og rummelig skole ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til de blufærdige?

Hvad er det, der er så vigtigt ved et bad, at skoleledere, lærere og pædagoger skal negligere børns medbestemmelse og selvforståelse for at overholde loven? I forbindelse med det tvungne bad bliver Børns rettigheder i høj grad krænket.

Rettigheder Danmark har verificeret ved at underskrive FN´s Børnekonvention.

Folkeskoleloven burde i sin ordlyd også give plads til, at de blufærdige børn kan og skal inkluderes. Dette kan kun gøres ved, at den nuværende lov ændres og badet efter idræt bliver gjort frivilligt.

I en folkeskole hvor man taler om elevernes medbestemmelse og indflydelse, er denne tvang totalt malplaceret.

Håber du og DSE er enige og vil arbejde for, at dette bad bliver gjort frivilligt?

Hvis skolerne via lovgivningen ikke længere kunne tvinge eleverne i bad, havde de måske pludselig en interesse i at kunne tilbyde eleverne både fælles og separate omklædnings- /baderum, evt. afskærmede kabiner, hvor eleverne kunne nøjes med en gang etagevask, hvis der var behov for det. (En nem måde hvorpå skolerne kunne undgå evt. lugtgener)

Ifølge den nye skolereform skal de ældre elever nu til at have karakterer i Idræt.

Denne karakter vil så blive afhængig af, hvorvidt de blufærdige børn og unge vil vise deres bare kroppe eller ej.

Finder du det rimeligt, at en elevs karaktergennemsnit kan blive afhængigt af, hvor blufærdig eleven er?

I værste fald kan badet blive afgørende for om eleven kan få en videregående uddannelse.

Kravet om deltagelse i badet efter idræt er ikke med til at fremme elevernes trivsel i folkeskolen.

Derfor håber jeg, at du og DSE kan  se problematikken, og vil støtte op omkring et ”Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”?

Den nuværende lov bør ændres nu.

Du/DSE er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget i ovenstående, der skal uddybes.

Jeg har før sendt mails til DSE omkring dette emne, men har desværre endnu ikke modtaget noget svar fra jer, derfor glæder jeg mig til at modtage dit/DSE`s svar på denne mail.

Med venlig hilsen

www.tvunget-bad.dk