Alle indlæg af admin

Kære underskrivere – Tak for jeres støtte til “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Det er stærke kræfter, vores blufærdige børn er oppe i mod, når de forsøger at værge sig fra at skulle deltage i badet efter idræt. Et opgør med gamle traditioner er aldrig let. Det var i sin tid også svært af få afskaffet lærernes ret til at afstraffe eleverne korporligt.

I Danmark har vi accepteret, at det ikke er i orden at bruge fysisk vold i opdragelsen af vores børn og unge. Desværre forekommer der stadig psykisk mishandling af vores børn og unge både i de private hjem men sandelig også i offentlige institutioner. I folkeskolen er det helt legalt, at idrætslæreren rakker, de børn ned, der ikke ønsker at deltage i fællesbadet. Det er også helt legalt, at barnets blufærdighed bliver forklejnet og latterligt gjort.

Christine Antorini har oplyst, “at der fra undervisningsministeriets side ikke er fastsat regler om badning i forbindelse med idrætsundervisningen. Dermed er det den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen.”

De enkelte skoler kan altså med fuld lovhjemmel gøre badet frivilligt for eleverne.

Desværre oplyser Christine Antorini også, at undervisningsvejledningen for faget idræt foreskriver, at idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad, da dette er en integreret del af dansk idrætstradition. Vores undervisningsminister indrømmer altså, at det er på grund af opretholdelsen af en gammel tradition, der gør det acceptabelt, at vores børn og unge nægtes medbestemmelse og indflydelse på noget så basalt, som retten til at bestemme over egen krop.

Det er denne vejledning, som skoleledere henviser til, når de skal retfærdiggøre, at det pædagogiske personale på deres skoler tvinger blufærdige børn til nøgenhed.

På tide, at vores politikere stiller spørgsmålstegn ved om fastholdelse af denne tradition stadig har sin berigtigelse i et moderne demokratisk samfund, hvor børn på alle andre områder lovmæssigt er sikret retten til medbestemmelse og indflydelse.

Der er allerede en del folkeskoler, der vælger at tage hensyn til de blufærdige børn. Men så vidt jeg ved, er der her i landet kun en enkelt folkeskole, der har gjort badet frivilligt.

Det, at badet ikke er frivilligt på skolerne gør, at hvert enkelt blufærdigt barn selv skal gå tiggergang og forsøge at argumentere for at slippe for badet. Er det rimeligt?

Nej, børnene burde selv afgøre, hvornår de har lyst og behov for et bad. Det er fuldstændigt urimeligt, at en skoleleder enevældigt kan afgøre, om der kan gives fritagelse for deltagelse i badet.

Hvorfor skal der gøres en stor sag ud af, hvorvidt eleverne ønsker at bade på skolen eller ej?

Mange skoleledere, lærere og forældre bruger hygiejnen som argument for, at badet skal gennemtvinges.

Men til orientering er hygiejnen ikke længere årsagen til, at børnene tvinges i bad.

På de fleste skoler må børnene slet ikke bruge sæbe, og en skoleleder på en fynsk skole, har udtalt, at badet ikke skal være en afvaskning kun en af skylning af sveden.

Denne skoleleder mente desuden, at 8-årige børn sveder så kraftigt, at der nødvendigvis måtte ske en “afskylning” af hele kroppen efter hver idrætstime. Børnene blev belært om, at det var loven, der krævede, at de skulle bade efter idræt.

Et blufærdigt barn skulle ikke tro, “at det var noget specielt og når noget var kutyme på skolen gjaldt det alle. Der havde altid været børn, der havde været utrygge ved badet“.

Således skrev den pågældende skoleleder til en forælder, der havde bedt sit blufærdige barn fritaget for badet, indtil skolen fra 3. klasse kunne tilbyde kønsopdelte bade- og omklædningsrum.

Denne skoleleder ville desværre ikke følge de vejledende retningslinjer fra undervisningsministeriet, som foreskriver, at en skoleleder bør sikre sig accept fra forældre, hvis skolen ikke kan tilbyde kønsopdelte bade- og omklædningsfaciliteter.

Da retningslinjerne kun er vejledende og skolelederen iflg. Folkeskolelovens § 45, stk. 1 har enevældig magt til at træffe de beslutninger, der vedrører skolens elever, kan forældre ikke protestere og bede deres barn fritaget for badet, når en skoleleder mener, det er pædagogisk korrekt at tvinge barnet til at smide tøjet og deltage i badet.

Der findes masser af lignende eksempler på, hvorledes skoleledere rundt om i landet nægter at tage hensyn til de blufærdige børn. Problematikken har flere gange været omtalt i pressen og diverse undersøgelser har vist, at mellem 20 og 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, mange pjækker endda fra idræt af skræk for at skulle deltage i fællesbadet.

Derfor bør loven ændres, så badet bliver frivilligt. En skoleleder bør ikke kunne gennemtvinge badet med henvisning til § 45, stk. 1.

Undervisningsministeren, samtlige partier i folketinget, foreningen Skole og Forældre, samt interesseorganisationen for skoleelever i Danmark, DSE har indtil videre afslået at arbejde for, at badet bliver gjort frivilligt.

I stedet mener de alle, at der decentralt på skolerne bør laves aftaler og løsninger, der tager hensyn til de blufærdige børn. Men hvorfor er det en kamp, hvert enkelt blufærdigt barn selv skal tage? En kamp som barnet ikke har nogen garanti eller chance for at vinde, hvis skolelederen er en konservativ og ortodoks tilhænger af den sorte skole, hvor kæft, trit og retning var den fremherskende pædagogik. I forhold til badet har skolelederen stadig mulighed for at benytte denne form for pædagogik.

Mange voksne herunder også mange forældre ser ikke noget galt i, at børn bliver tvunget i bad.

“Det blev vi også, og det tog, vi ikke skade af” er holdningen hos mange. Et synspunkt, jeg mener, kan diskuteres.

Men, lad det være op til det enkelte barn og barnets forældre, om barnet skal deltage i badet efter idræt.

Gang på gang har jeg hørt disse ord: “Det er synd for den lærer, der skal have eleverne efter idrætstimerne, hvis eleverne ikke har været i bad” “stanken bliver ikke til at udholde”

Sikke noget vås – eventuelle lugtgener kan undgås på andre, mere effektive og humane metoder end ved en tvungen afskylning af kroppen.

Jeg mener derimod, at det er synd for de lærere, der bliver presset til at tvinge eleverne i bad. Denne tvang og negligering af elevernes holdning og synspunkter er ikke noget lærerne er blevet undervist i på lærerseminariet.

Jeg kan kun opfordre til, at badet bliver frivilligt hurtigst muligt.

Politikere, Skole og Forældre, DSE, forældre og samtlige elever på landets skoler bør kæmpe for at badet bliver frivilligt.

Grotesk, at fx ældre mennesker, der er afhængige af hjælp fra det offentlige skal kæmpe for retten til et ugentligt bad, når de i deres barndom og ungdom ofte har været tvunget til at tage bad flere gange om dagen.

Jeg beder om hjælp til at skabe opmærksomhed på problemet og om, at I decentralt på skolerne lægger pres på de forskellige skolebestyrelser og elevråd. Skolebestyrelser og elevråd bør kræve, at deres respektive støtteorganisationer henholdsvis “Skole og Forældre “ samt “Danske Skoleelever, DSE” ændrer holdning.  Disse organisationer skal opfordres til at lægge pres på politikerne, så loven kan blive ændret.

Fortæl gerne om, hvordan I selv, eller andre I har kendskab til, har været udsat for tvang i forbindelse med badet. De mennesker, der ikke selv er blufærdige, kender måske ikke til problemet. Men derfor kan vi jo alligevel håbe på, at de heller ikke finder, at det er acceptabelt, at lærere og pædagoger benytter tvang til noget så ligegyldigt som en afskylning af kroppen.

Alle bør tage afstand fra det tvungne bad også, selv om man ikke har problemer med badet. Alle forældre bør være bekymret ved tanken om, at en skoleleder med hjemmel i § 45, stk. 1, enevældigt har lov til at bestemme, hvilken pædagogik han/hun vil benytte sig af i forhold til den enkelte elev.

Den nuværende lov skal ændres, i et moderne frisindet samfund bør det ikke være en gammel tradition, der bestemmer, hvornår og hvordan børn og unge skal tvinges til nøgenhed.

Lad folkeskolen være tvunget til også at inkludere de blufærdige børn.

På forhånd tak for hjælpen og god sommer til jer alle.

 

Uddrag af svaret fra undervisningsministeren – Mon hun kender den virkelige verden ude i folkeskolen?

“Der er ikke fra centralt hold fastsat regler om badning i forbindelse med idrætsundervisningen i folkeskolen. Det fremgår dog af undervisningsvejledningen for faget idræt, at idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Hensigtsmæssig påklædning og bad er en integreret del af dansk idrætstradition, og derfor bør det som udgangspunkt også være en naturlig del af skolens idrætsundervisning.

Dermed er det den enkelte skole, der afgør, om og i givet fald hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisning.

Hvis et barn mistrives som følge af fællesbadning efter idræt, er det en problematik, som naturligvis skal tages op på den enkelte skole. Jeg har fuld tillid til, at skolelederen i dialog med lærere, forældre og elever, herunder i skolebestyrelsen, italesætter problemstillingen og i fællesskab løser de problemer, der opstår.”

Ovenstående svar viser med al tydelig, at det er loven, der skal ændres, så badet bliver frivilligt.

Skolerne ønsker nemlig ikke altid at tage hensyn til de blufærdige børn og det kan de med den nuværende lovgivning helt legalt fravælge.

 

Antorini – gør badet frivilligt nu!

Kære Antorini!

Hvorfor vil du ikke ændre den nuværende lovgivning, der opildner til psykisk vold i folkeskolen?

Hverken du eller det øvrige folketing har reageret på en opfordring til at ændre folkeskoleloven, så badet efter idræt bliver et tilbud til vores børn og ikke et lovkrav.

Lovkravet om det tvungne bad giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af de blufærdige børn i folkeskolen.

Hvorfor vil du ikke anerkende, at det er et problem?

Folkeskolelovens §45, stk. 1 har gjort skolelederne på de enkelte skoler til enevældige konger.

En skoleleder er ikke forpligtiget til at finde individuelle løsninger, som tager hensyn til de blufærdige børn. Med folkeskoleloven i hånden kan han/hun helt lovligt tvinge tøjet af vores børn og unge i den danske folkeskole.

Børnene kan ingen steder klage over behandlingen. Uanset hvor diskriminerende og nedværdigende en behandling en skoleleder udsætter børnene for retfærdiggøres disse handlinger af folkeskolelovens § 45, stk. 1.
Denne lovparagraf ophøjer helt automatisk en skoleleders handlinger til at være pædagogiske og “foretaget ud fra en pædagogisk vurdering”. Derfor har hverken forældre eller elever mulighed for at stille spørgsmålstegn til eller klage over hans beslutning eller handlemåde.

(Dette jf. Undervisningsministeriet d. 9. april 2014)

Skolelederen kan oven i købet fravige undervisningsministeriets vejledende retningslinjer om, at skolerne bør sikre sig forældrenes samtykke, inden piger og drenge blive tvunget til at klæde om og bade sammen.

Med den nye skolereform har du prioriteret faget Idræt, så eleverne nu dagligt skal have idræt.

En god og fornuftig beslutning hvis du samtidig lovgiver om, at badet skal være frivilligt.

I modsat fald vil der være omkring 30 % af vores børn og unge, der dagligt vil føle sig nedværdiget og krænket? Ikke ligefrem fremmende for elevernes trivsel.

Hvor er elevernes medbestemmelse og indflydelse? Hvor er forældrenes?

Forældrene har et medansvar for, at den nye skolereform bliver en succes.
Ja, men mener du, at forældre skal tvinge deres børn til at tage det daglige bad på skolen?
Et bad som alle forældre i dag kan tilbyde deres børn i hjemmet.

Hvor mange rettigheder har forældre i folkeskolen, når de ikke en gang har mulighed for at fritage deres barn for noget så ligegyldigt som et bad?

Et bad der oftest foregår uden sæbe og under overvågning af en lærer af modsatte køn.

Det er ikke ualmindeligt, at 11-årige børn har idrætslærere af modsatte køn. Lærere der er sat til at overvåge, at børnene deltager i badet.

På SSP Næstveds hjemmeside kan man se, at det faktisk kan være et seksuelt overgreb, hvis forældre bliver ved med at opfordre sit barn til at gå i bad med ham eller hende, selvom barnet for længst har markeret, at nu har det altså brug for at have sin krop for sig selv og ønsker at bade alene.

Hvordan mon det så påvirker et blufærdigt barn at blive tvunget til at bade sammen med og foran fremmede på skolen?

Du bør ændre loven nu, så badet bliver gjort frivilligt.

Stop den institutionerede blufærdighedskrænkelse på landets folkeskoler.

Du bør stille spørgsmålet:

“Hvis folkeskolen ikke magter at inkludere de blufærdige børn, hvordan kan man så for alvor tro, at den samlede inklusionen kan lykkedes?”

Håber du denne gang vil reagere på henvendelsen om “Nej Tak til tvunget bad i folkeskolen” så badet bliver gjort frivilligt.

 

Hvad har Skole og Forældre svaret på henvendelsen af 31. marts 2014?

Skole og Forældre ønsker ikke at tage problematikken op omring det tvungne bad efter idræt. I stedet har de givet en opfordring til at deltage i deres landsmøde og rejse diskussionen der.

Skole og Forældre har i deres svar på første henvendelse opfordret til, at problematikken skal tages op i de enkelte skolebestyrelser rundt om i landet. I svaret antydes, at det er et fåtal af vores børn og unge, der har problemer med dette bad og, at der derfor bør findes individuelle løsninger på skolerne.

“Løsninger der involverer mindst mulig tvang og i størst muligt omfang finder en balance mellem hensynet til den enkelte og fællesskabet.”

Mange elever og forældre har desværre oplevet, at det ikke er muligt at opnå individuelle løsninger på grund af folkeskolelovens §45, stk 1,  som giver den enkelte skoleleder fuldmagt til egenrådigt at bestemme, hvordan og hvornår børnene skal bade på skolen.

Han kan med henvisning til loven tvinge alle i bad og afvige fra at finde individuelle løsninger.

(Dette jf. et svar fra Undervisningsministeriet den 9. april 2014)

Det tvungne bad er et symbol på, at børns rettigheder ikke tages alvorligt i det danske skolesystem.

Tvunget-bad.dk mener, at Skole og forældre bør stille spørgsmålet:

“Hvordan kan politikere, forældre og andre have tiltro til, at folkeskolernes inklusion kan blive en succes, når folkeskoleloven ikke formår at inkludere de blufærdige børn?”

 

 

 

Bøn om hjælp – Fornyet henvendelse til Danske Skoleelever

Danske Skoleelever har endnu ikke haft tid til at svare på min første henvendelse omkring det tvungne bad. Da der netop har været formandsskifte har jeg sendt en henvendelse stilet til den nye formand.

Kære Miranda

Du/DSE har som version at arbejde for, at skoleelevernes interesser bliver varetaget optimalt.

Mit spørgsmål til dig er derfor, hvad har DSE gjort, og hvad har I tænkt jer at gøre for at fremme trivslen blandt de blufærdige elever i folkeskolen?

I dag kan den enkelte skoleleder vælge at tvinge alle i bad efter idræt.

Denne tvang er helt lovligt, selv om skolerne ikke kan tilbyde separate omklædnings-/baderum. Yderligere er der heller ikke krav om, at skolerne skal kunne tilbyde kønsopdelte omklædnings-/ baderum. Der er heller ikke krav om, at fx drenge skal have en mandlig idrætslærer og modsat for pigernes vedkommende.

Undersøgelser har vist, at mange af de danske skoleelever har problemer med dette bad, men hvor kan de klage?

Hvor kan forældrene klage?

Til orientering er der ingen steder, man kan klage i det danske skolesystem, hverken som forældre eller elev, da skolelederen har den totalitære magt til at udstikke retningslinjerne for, hvordan og hvornår der skal bades på skolen.

Så det er bare ærgerligt, hvis man som elev eller forældre ikke har samme holdning til nødvendigheden af badet som skolelederen.

(Dette er netop blevet bekræftet af Undervisningsministeriet d. 9. april 2014. Undervisningsministeriet henviser til folkeskolelovens § 45, stk. 1.)

Vi kan alle have en holdning til, at et bad kan være dejligt og noget helt naturligt efter fysisk anstrengelse, men både det dejlige og behagelige forsvinder, når der bliver tale om tvang.

Fordi det tvungne bad nu har været en realitet siden 60`erne/70`erne, hvor pornoen blev givet fri og rødstrømperne smed bh`en, er det så ensbetydende med, at badet fortsat skal være tvunget i en moderne demokratisk skole, hvor alt andet bortset fra tvangen omkring badet har ændret sig?

Har en demokratisk og rummelig skole ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til de blufærdige?

Hvad er det, der er så vigtigt ved et bad, at skoleledere, lærere og pædagoger skal negligere børns medbestemmelse og selvforståelse for at overholde loven? I forbindelse med det tvungne bad bliver Børns rettigheder i høj grad krænket.

Rettigheder Danmark har verificeret ved at underskrive FN´s Børnekonvention.

Folkeskoleloven burde i sin ordlyd også give plads til, at de blufærdige børn kan og skal inkluderes. Dette kan kun gøres ved, at den nuværende lov ændres og badet efter idræt bliver gjort frivilligt.

I en folkeskole hvor man taler om elevernes medbestemmelse og indflydelse, er denne tvang totalt malplaceret.

Håber du og DSE er enige og vil arbejde for, at dette bad bliver gjort frivilligt?

Hvis skolerne via lovgivningen ikke længere kunne tvinge eleverne i bad, havde de måske pludselig en interesse i at kunne tilbyde eleverne både fælles og separate omklædnings- /baderum, evt. afskærmede kabiner, hvor eleverne kunne nøjes med en gang etagevask, hvis der var behov for det. (En nem måde hvorpå skolerne kunne undgå evt. lugtgener)

Ifølge den nye skolereform skal de ældre elever nu til at have karakterer i Idræt.

Denne karakter vil så blive afhængig af, hvorvidt de blufærdige børn og unge vil vise deres bare kroppe eller ej.

Finder du det rimeligt, at en elevs karaktergennemsnit kan blive afhængigt af, hvor blufærdig eleven er?

I værste fald kan badet blive afgørende for om eleven kan få en videregående uddannelse.

Kravet om deltagelse i badet efter idræt er ikke med til at fremme elevernes trivsel i folkeskolen.

Derfor håber jeg, at du og DSE kan  se problematikken, og vil støtte op omkring et ”Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”?

Den nuværende lov bør ændres nu.

Du/DSE er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget i ovenstående, der skal uddybes.

Jeg har før sendt mails til DSE omkring dette emne, men har desværre endnu ikke modtaget noget svar fra jer, derfor glæder jeg mig til at modtage dit/DSE`s svar på denne mail.

Med venlig hilsen

www.tvunget-bad.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfordring sendt til Danske Skoleelever og Skole og Forældre

Da ovenstående organisationer arbejder for at fremme forholdene for de danske skoleelever og disses forældre har jeg sendt denne opfordring til begge organisationer:

 

Kære Skole og Forældre

I varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen.

Mit spørgsmål til jer er derfor, hvad har I gjort, og hvad har I tænkt jer at gøre for at fremme trivslen blandt de blufærdige elever i folkeskolen?

I dag kan den enkelte skole vælge at tvinge alle i bad efter idræt.

Denne tvang er helt lovligt, selv om skolerne ikke kan tilbyde separate omklædnings- og baderum.

Skolerne behøver ikke en gang at tilbyde kønsopdelte omklædnings- og baderum i indskolingen.

Undersøgelser har vist, at mange af de danske skoleelever har problemer med dette bad, men hvor kan de klage?

Hvor kan forældrene klage?

Til orientering er der ingen steder, man kan klage i det danske skolesystem, hverken som forældre eller elev, da skoleledelsen har den totalitære magt til at udstikke retningslinjerne for, hvordan og hvornår der skal bades på skolen.

Vi kan alle have en holdning til, at et bad kan være dejligt og noget helt naturligt efter fysisk anstrengelse, men både det dejlige og behagelige forsvinder, når der bliver tale om tvang.

Fordi det tvungne bad nu har været en realitet siden 60`erne/70`erne, hvor pornoen blev givet fri og rødstrømperne smed bh`en, er det så ensbetydende med, at badet fortsat skal være tvunget i en moderne demokratisk skole, hvor alt andet bortset fra tvangen omkring badet har ændret sig?

Har en demokratisk og rummelig skole ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til de blufærdige?

Der findes blufærdige børn i alle samfundsgrupper, og blufærdigheden findes både blandt danske og udenlandske børn og unge.

I en folkeskole hvor man taler om elevernes medbestemmelse og indflydelse, er denne tvang totalt malplaceret. 

Håber I er enige og vil arbejde for, at dette bad bliver gjort frivilligt?

Hvis skolerne via lovgivningen ikke længere kunne tvinge eleverne i bad, havde de måske pludselig en interesse i at kunne tilbyde eleverne både fælles og separate omklædnings- og baderum, evt. afskærmede kabiner, hvor eleverne kunne nøjes med en gang etagevask, hvis der var behov for det.

Ifølge den nye skolereform skal de ældre elever nu til at have karakterer i Idræt.

Denne karakter vil så blive afhængig af, hvorvidt de blufærdige børn og unge vil vise deres bare kroppe eller ej.

Finder I det rimeligt, at en elevs karaktergennemsnit kan blive afhængigt af, hvor blufærdig eleven er?

Mon dette krav vil fremme elevernes trivsel?

Jeg mener nej og håber, I kan se problematikken, og vil støtte op omkring et ”Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Glæder mig til at høre jeres holdning og mening omkring problematikken, for problemet kan IKKE løses decentralt på de enkelte skoler.

Det er meget forskelligt og basert på personlige holdninger, hvorledes skolelederne og de enkelte skolebestyrelser løser problemet omkring badet.

Derfor bør den nuværende lov ændres nu, så badet bliver gjort frivilligt.

Ja Tak til menneskerettigheder- Nej Tak til tvunget bad

Måske glædeligt nyt til landets folkeskoleelever og deres forældre.

Undervisningsministeriet har anmodet Institut for Menneskerettigheder om eventuelle bemærkninger til ændring af lov om folkeskolen.

Mon det betyder, at vores børn fremover vil få rettigheder i folkeskolen?

Mon folkeskolen tør undervise eleverne i de rettigheder, som børn burde have ifølge Børnekonventionen?

En ting er helt sikkert, det vil på flere måder være en øjenåbner for mange skoleledere og deres personale at skulle læse Børnekonventionen.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler bl.a., at en bestemt kommentar fra FN´s Børnekomitè  bliver taget alvorligt i den nye folkeskolelov.

I kommentaren fremhæves, at barnets rettigheder i forbindelse med uddannelse ikke kun er et spørgsmål om adgang til uddannelse men også om indhold, de værdier, der er indlejret i uddannelsesprocesserne, de pædagogiske metoder og det samlede undervisningsmiljø.

Hvis denne kommentar og de øvrige bemærkninger fra Institut for Menneskerettigheder bliver en del af den nye folkeskolelov kan vi håbe på, at det i fremtiden vil være udelukket at sende 10-årige børn på stroppetur i skolegården.

Samtidigt kan vi håbe på, at blufærdige børn ikke længere skal udsættes for psykiske overgreb blot fordi, de siger “Nej Tak” til badet efter faget idræt.

Lad os håbe, at vores politikere vil gøre FN`s Børnekonvention til en vigtig del af den nye folkeskole.

En så vigtigt del, at der oprettes klagenævn, hvor elever og deres forældre kan klage, hvis børnenes rettigheder bliver krænket.

Lige nu er der desværre ingen steder, hvor man som forældre kan klage over den behandling ens barn får i folkeskolen. En skoleleder kan udstikke de retningslinjer, som det passer ham. Han behøver blot at sige, at retningslinjerne udstikkes ud fra et pædagogisk hensyn.

Elever og forældre kan ikke stille krav om at få en uddybning af hvilke pædagogiske principper, der retfærdiggør hans retningslinjer.

Mon Undervisningsministeriet tør gøre børns rettigheder synlige i den nye folkeskole?

Underskriftsindsamling “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Skriv under på “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen” på linket:

http://www.skrivunder.net/

Den nuværende lov er ikke vort samfund værdigt.

Hvordan kan man i et demokratisk og frisindet samfund rent lovmæssigt beslutte, at der ikke skal tages hensyn til de blufærdige børn?

Hvorfor skal de blufærdige børn være den eneste minoritet, der ikke skal tages hensyn til i vort samfund?

 

 

 

 

 

 

Dansk lovgivning opildner til psykisk vold i folkeskolen

Kære folketingsmedlem

Dansk lovgivning opildner til psykisk vold i folkeskolen.

Vil du være med til at hindre det?

Hvis ja, så stem for en lovændring, så børn ikke længere kan tvinges i bad efter idræt.

Tvangen omkring badet efter idræt legaliserer, at skoleledere, lærere og pædagoger håner og mobber de børn og unge, der værger sig for at skulle deltage i et fællesbad.

Denne personalegruppe inden for den offentlige administration har via dansk lovgivning fået fuldmagt til at glemme alle hensyn til det enkelte barn, og har fået ret til at overfuse børnene verbalt, hvis de forsøger at takke nej til fællesbadet.

Denne gruppe af voksne mennesker forsvarer deres overgreb med, at det ikke er krænkende, at bede børn tage et bad. Måske ikke. Men det bliver krænkende, når den voksne ikke vil acceptere, at barnet siger nej.

Det pædagogiske personale må ikke bruge fysisk vold til at få børnene i bad, men skal det fortsat have mulighed for at bruge psykisk vold i Danmark?

Danmark har underskrevet FN`s børnekonvention, som sidestiller fysisk og psykisk vold, så derfor bør denne tvang stoppes nu.

Nogle af jer mener måske, at der er tale om overdrivelse at kalde tvangen omkring badet for psykisk vold, men definitionen på psykisk vold er:

” Psykisk vold er alle måder at skade, skræmme eller krænke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måder at styre eller dominere andre på ved hjælp af bagvedliggende trusler.”

Vores børn og unge bliver truet med:

”at komme op til inspektøren”

(Hvordan mon et stille og genert barn har det efter denne trussel?)

”de andre børn vil ikke sidde ved siden af dig, når du ikke tager bad, for så kommer du til at lugte”

(Mon ikke alle vores børn i dag har mulighed for at tage bad derhjemme? Men helt urimeligt, at de blufærdige børn på denne måde skal gøres til mobbeofre)

”du kan ikke være med i fællesskabet, hvis du ikke deltager i badet”

(Man må da håbe, at fællesskabet i vores folkeskole består af mere end af et bad)

”du skal tage bad, for det står i loven”

(I folkeskolen lærer børnene ellers at stille spørgsmål til det bestående og til, at de har medbestemmelse og indflydelse. Hvorfor skal de ikke have medbestemmelse, når det gælder noget så privat som deres nøgenhed?)

”du skal ikke tro, du er noget særligt og kan slippe”

(Børnene bliver nedgjort og tvunget til bad og omklædning under forhold, som voksne ikke ville finde sig i.

Ja, man tror, det er løgn, at sådan noget kan foregå i dagens Danmark.

Hvad med børns medbestemmelse og rettigheder?

Skal børn og unges fundamentale rettigheder negligeres af hensyn til noget, der bliver forsvaret med ”at være gammel dansk tradition?” Hvor stammer denne tradition fra? Mine forældre havde ikke mulighed for at tage bad, da de gik i skole.

Vil du acceptere, at børn og unge fortsat skal krænkes af hensyn til ”dansk tradition”?

Jeg ved, at personalet i undervisningsministeriet får mange henvendelser fra desperate forældre, som ikke kan forsvare og skåne deres børn, når disse udsættes for tvang og ydmygelser omkring badet.

Ret evt. henvendelse til X fra Undervisningsministeriet. Han vil være i stand til at bidrage med yderligere oplysninger omkring denne problematik.

Se desuden disse link som belyser problemet:

http://sfsmith.dk/blufaerdige-born-lider-i-skolens-hverdag/

http://folkeskolen.dk/518053/flere-elever-frygter-faellesbadet

http://teakl.wordpress.com/2009/10/28/bluf%c3%a6rdighedskr%c3%a6nkelse/

Håber du vil være med til en hurtig lovændring, der gør badet efter idræt frivilligt?

Med venlig hilsen

Nej tak til det tvungne bad efter idræt i folkeskolen

Se indlægget “Dansk lovgivning opildner til psykisk vold i folkeskolen”

Opfordringen til at gøre badet efter idræt frivilligt blev sendt til samtlige folketingsmedlemmer 2. marts 2014.
Indtil videre er der kun en enkelt af vores travle politikere, som har svaret med en positiv tilkendegivelse.

For mig meget underligt i disse tider, hvor der er så megen fokus på børns trivsel i folkeskolen.

Undersøgelser har vist, at ca. 30 % af vores børn og unge har problemer med dette tvungne bad. Ikke desto mindre kan den enkelte skoleleder samt skolebestyrelse med loven i hånden tvinge tøjet af de blufærdige børn.

Hvordan mon det fremmer trivslen blandt vores blufærdige og generte børn?

Er det særligt frisindet ved lov beslutte, at børn skal tvinges til at smide tøjet under forhold, som mange voksne ville takke nej til?